Teamobi - Cho thêm vật phẩm khi mở rương 6x đi
Trò chơi dành cho người chơi 12 tuổi trở lên. Chơi quá 180 phút mỗi ngày sẽ có hại cho sức khỏe